Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na „Wymianę stolarki okiennej drewnianej nie spełniającej wymagań izolacyjności termicznej na nową stolarkę okienną PCW o odpowiednich parametrach ” .

 W załączniku przesyłamy Opis prac i parametrów zamówienia, oraz obmiar robót.

 Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Spółki do dnia 12 listopada 2019 r najpóźniej do godziny 13:00.

 Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 13:15.

 Podpisanie umowy planowane jest na dzień 12 listopada 2019 r. o godzinie 14:00.

Załączniki:
 1. Opis prac i parametrów zamówienia
 2. Obmiar robót.
 3. Wzór umowy.

 Sławomir Janas

 Prezes Zarządu

 OLK Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 535004-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

 Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu

 

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

 

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec, nr KRS: 0000488542, nr NIP: 6443505311, nr tel. 327104747 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): www.olksosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
http://www.olksosnowiec.pl/index.php/bip

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
http://www.olksosnowiec.pl/index.php/bip

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, pocztą lub usługami kurierskimi.
Adres:
ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

Numer referencyjny: ZP/01/2020

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Roboty budowlane obejmują budowę zadaszenia nad wejściem do budynku głównego Spółki położonego w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 9, jego termomodernizację, oraz remont pomieszczeń I piętra budynku.

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45320000-6

45321000-3

45324000-4

45321000-3

45331100-7

45410000-4

45430000-0

45440000-3

45421110-8

45421140-7

45442110-1

45443000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 

miesiącach:    lub dniach:
lub

 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

 

 


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków:

 

Za spełniających wymóg posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uznaje Wykonawców, którzy:

 

 1. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum: 3 000 000,00 PLN

 2. posiadają zgromadzone w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środków finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN.

 

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

 Za spełniających wymóg zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uznaje Wykonawców, którzy:

 

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali oraz prawidłowo ukończyli:
  - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane, z uwzględnieniem prac polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montażu wewnętrznej instalacji C.O., remontu ścian i sufitów wewnątrz budynku, montażu instalacji sanitarnej łazienek, montażu instalacji elektrycznej, a której wartość była nie mniejsza niż 4 000 000,00 PLN
  brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych oraz
  - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane, z uwzględnieniem prac polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montażu wewnętrznej instalacji C.O., remontu ścian i sufitów wewnątrz budynku, montażu instalacji elektrycznej, budynku o kubaturze minimum 14 000 m3 oraz
  - co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, a której wartość była nie mniejsza niż 600 000,00 PLN brutto.

 2. wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:

  1. Kierownikiem budowy: 1 osoba posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

  2. Kierownikami robót:

   1. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

   2. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz kierownika robót w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

 5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p.;

 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 p.zp.;

 8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

 

 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. polisa ubezpieczeniowa

 2. zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o stanie środków zgromadzonych na rachunkach, lub o zdolności kredytowej

 3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 7), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

 4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8) z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 brak

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 p.z.p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu BEZ ODRĘBNEGO WEZWANIA. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

 

 1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 2. Wadium może być wniesione

  1. w pieniądzu na konto 52 2030 0045 1110 0000 0424 1270 z tytułem przelewu: „wadium dla postępowania kompleksowa termomodernizacja budynku głównego OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.”,

  2. poręczeniach i gwarancjach bankowych,

  3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

 3. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu, uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał w/w dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, a kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

  1. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
   a także gdy:

  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  4. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył

   1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.,

   2. oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p.,

   3. pełnomocnictw, lub

   4. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 5. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 6. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek Wykonawcy, może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Wysokość kary umownej

20

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

20

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Istotne postanowienia umowy- Załącznik nr 9 SIWZ.

 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 
Informacje dodatkowe:

 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 Dopuszczalne zmiany umowy:

 

  1. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

  2. zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego wymienionymi w §5 pkt.3).

  3. zmiany sposobu (technologii) wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie robót, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania przedmiotu umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych. W gestii Wykonawcy należy udokumentowanie Zamawiającemu powody wstrzymania prac.

  4. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

  5. wejścia w życie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

  6. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych o kwotę robót nieprzewidywalnych na etapie projektowania, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, działając z należyta starannością, jednakże wartość zmiany zgodnie z art. 144 ust 3b Ustawy PZP nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Podstawy do zmiany terminu realizacji umowy:

 

 1. powstanie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego jak i od Wykonawcy art. konieczność przesunięcia terminu przekazania placu robót, udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, a spełniających wymogi określone w art.144 ust.1 pkt.2 a,b,c Ustawy PZP, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przykładowo kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie robót zamiennych, przerwa w prowadzeniu prac spowodowana warunkami atmosferycznymi.

 2. zmiana sposobu (technologii) wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie robót, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania przedmiotu umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych,

 3. Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom.

 4. Wejście w życie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

 

 Zmiana umowy pod rygorem nieważności takiej wymaga zawarcia aneksu do niej w formie pisemnej.

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki do pobrania spakowane w formacie zip

Załącznik: Uzupełnienie dokumentacji budowlanej i kosztorysów

Załącznik: Uzupełnienie dokumentacji budowlanej

Załącznik: Pytania i odpowiedzi

 

TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE