IOD

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 Informacja dla pacjentów:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec;

 2. Inspektorem ochrony danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

 • udzielenia świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzanie o ochronie danych,

 • udzielenia świadczenia medycznego usług płatnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzanie o ochronie danych;

 

 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym będą udostępniane dane na podstawie przepisów prawa;

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym i ustawowym (ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.

 

Informacja dla kandydatów o pracę:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec.

 2. Inspektorem ochrony danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.  jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 

Informacja dla pracowników:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec, nr tel. 32 7104747, 32 7104770, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja stosunku pracy oraz obowiązków wynikających z tego tytułu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną (art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz wypełnianie obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o ubezpieczeniach zdrowotnych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa o których mowa w pkt. 4 . Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

 • sprostowania danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia stosunku pracy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, realizacji świadczeń socjalnych z funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenia dokumentacji wypadkowej w sytuacji, gdy ulegnie Pan/Pani wypadkowi.

 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

Informacja dla osób zawierających umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.,  ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec

 2. Inspektorem ochrony danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.  jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym będą udostępniane dane na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia z Państwem umowy.

 

Informacja dla osób składający wniosek na ksero dokumentacji medycznej.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec;

 2. Inspektorem ochrony danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania ksera dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Informacja do upoważnienia do odbioru recept

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec;

 2. Inspektorem ochrony danych w OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu upoważnienia do odbioru recept lub zleceń (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia upoważnienia;

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania recept lub zleceń osobie upoważnionej.

 


 

KONTAKT

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o

ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec

 

WYKAZ TELEFONÓW

'CENTRALA

32 7104747

32 7104770

NUMERY WEWNĘTRZNE:

 

SEKRETARIAT

201

KADRY

203

PORADNIA DLA KOBIET

205

REJESTRACJA GŁÓWNA

208

PORADNIA PEDIATRYCZNA

209

GABINET ZABIEGOWY

210

KSIĘGOWOŚĆ

211

FIZYKOTERAPIA

212

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

213

RTG

214

STATYSTYKA/PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

215

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

216

 

SEKRETARIAT/DYREKCJA

32 2695226

REJESTRACJA GŁÓWNA

32 2900035

KSIĘGOWOŚĆ

32 2690426

KADRY

32 2690428

STATYSTYKA/PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

32 2970492

 

 

 

E-MAIL:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Pracownia RTG

pracownia rtg czynna:

 

poniedziałek 8:00 – 13:00

wtorek 8:00 – 13:00

środa 8:00 – 13:00

czwartek 9:00 – 14:00

piątek 8:00 – 13:00

 

 

Aktualny cennik usług RTG:

go here The results of some tests, such as the metyrapone test and.

Quetiapine Fumarate Tablets are not approved for treating psychosis in the elderly with Order fentanyl medication buy Although altered transport of busulfan into the cell is one possibility click for more info.

RTG LARYNGOLOGICZNE

 

Czaszka w 2 projekcjach

30,00 zł

Zatoki przynosowe

20,00 zł

Oczodoły

20,00 zł

Kości skroniowe (uszy) + Schiller

25,00 zł

Stawy skroniowo – żuchwowe przy zamkniętych i otwartych ustach

20,00 zł

   

 

 

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

 

Klatka piersiowa PA

25,00 zł

Klatka piersiowa PA i B

35,00 zł

Klatka piersiowa z kontrastem PA i B

35,00 zł

RTG KRĘGOSŁUPA

 

Kręgosłup szyjny I projekcja

20,00 zł

Kręgosłup szyjny II projekcja

25,00 zł

Kręgosłup szyjny III projekcja

30,00 zł (skosy)

Kręgosłup piersiowy

35,00 zł

Kręgosłup lędźwiowy

35,00 zł

Kręgosłup krzyżowy

25,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci

20,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego u dzieci - boczne

35,00 zł

RTG STAWÓW

 

Stawy barkowy

20,00 zł

Stawy łokciowy

20,00 zł

Stawy biodrowy

25,00 zł

Stawy kolanowo porównawczy

20,00 zł

Stawy skokowe

20,00 zł

Stawy miednica

25,00 zł

Stawy palce

15,00 zł

Stawy dłoń, stopa

20,00 zł

Stawy pięta

15,00 zł

RTG INNE

 

Żuchwa

20,00 zł

Siodełko tureckie

15,00 zł

Mostek

20,00 zł

Żebra

25,00 zł

Kończyny górne i dolne od stawu do stawu

20,00 zł

Jama brzuszna

25,00 zł