Zapytanie – biegły rewident

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. składa zapytanie o cenę dotyczącą przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta.

Wielkość przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy: 3.351.890,51 zł

Suma bilansowa za ostatni zamknięty rok obrotowy: 3.450.144,72 zł

Wynik finansowy za ostatni zamknięty rok obrotowy: -307.261,80 zł

Średnioroczne zatrudnienie za ostatni rok obrotowy: 20,5 etatu

Spółka jest w trakcie łączenia z inną spółką w trybie art. 492 § 1 k.s.h. przy czym zakończenie owego procesu można nastąpić w roku 2021 lub 2022 .

W związku z czym proszę uwzględnić powyższe okoliczności w przygotowywanej ofercie.

Ze względu na wewnętrzne zasady ładu korporacyjnego Spółka oczekuje zmiany podmiotu dokonującego badania rocznego sprawozdania finansowego.

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia przeprowadzonego postępowania bez podania przyczyny, co nie będzie rodzić roszczeń wobec Spółki.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej w terminie do dnia 17.09.2021 roku drogą e-mailową na adres: sekretariat@olksosnowiec.pl lub pocztą : OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul Piłsudskiego 9.

Rada Nadzorcza

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn