Zapytanie ofertowe – budowa podjazdu

 1. Zamawiający OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu na: „budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu wolnostojącego wraz z wyburzeniem starego ogrodzenia i zagospodarowaniem otoczenia pawilonu przy ul. Piłsudskiego 9 41-200 Sosnowiec”
 2. Przedmiot zamówienia: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu wolnostojącego, wraz z wyburzeniem starego ogrodzenia i zagospodarowaniem otoczenia pawilonu ul. Piłsudskiego 9 41-200 Sosnowiec
 3. Termin realizacji zamówienia: 10.11.2021 r.
 4. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: siedziba spółki ul. Piłsudskiego 9 41-200 Sosnowiec . lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@olksosnowiec.pl do dnia 21.09.2021 r. do godziny 8.30
 6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert4:

1) Cena – waga ..80……… %,

2) .Długość gwarancji …….. – waga …20 ……… %,

 1. Termin otwarcia ofert ……21.09.2021 g 9.00.
 2. Warunki płatności : …Wystawienie faktury nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania robót. Płatność faktury 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ……Aleksandra Hosiawa ……………..
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/ elektronicznej – w języku polskim/ ofertę zawierającą m.in. cenę należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Piłsudskiego 9 41-200 Sosnowiec” lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@olksosnowiec.pl
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
 6. W celu pobrania załączników do zaproszenia, tj :
 1. projekt wykonawczy,
 2. przedmiar robót,
 3. plan zagospodarowania
 4. plan sytuacyjny (mapka, rysunek 1,2,),
 5. przekroje rampy dla niepełnosprawnych (rysunek 3),
 6. przekrój typowy nawierzchni (rysunek 4),

Prezes Zarządu

Jarosław Deleska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn